ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ေတာ့

က်ေနာ္တိုႏွင့္ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ လက္ရိွ မင္ဘာတစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ koaungchay.ac@gmail.com သိ႕ု   မိမိ၏ နာမည္ လိပ္စာႏွင့္   အီးေမးလ္(Email)  ပို႔ပီးႏိုင္ပါေယ  က်ေနာ္ရို႕ပါးက ျပန္ပီးေက အြန္လိုင္းသံုးေယ  ေျမပံုသူေျမပံုသားတိ အေကာင့္ တိ ကိုျပန္ပီးေက ပို႔ပီးပါေမ   သတင္းတိ ကိုလည္း   koaungchay.ac@gmail.com သို႔ပို႔ပီးႏိုင္ပါေယ  
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရ ေျမပံုလူထု တစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္း လာဖို႔ရည္ရြယ္ပါေယ 

                         ေက်းဇူးတင္ပါေယ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s