စစ္အာဏာရွင္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ေသာ ဘဂၤလီမုန္တုိင္း

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ဂီရိမုန္တုိင္း တုိက္ခက္ၿပီးတစ္ပါက္ခန္႕အၾကာတြင
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (န.အ.ဖ- ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ျဖင့္) ေျမပုံၿမိဳ႕သုိ႕
ေရာက္ခဲ့စဥ္`ဂီရိ မုန္တုိင္းထက္ ျပင္းထန္တဲ့ ဘဂၤလီမုန္တုိင္း ရွိေသး
ေၾကာင္း´ေျမပုံၿမိဳ႕အ.ထ.က တြင္ ဆရာ/မမ်ားအားမိန္႕ၾကားခဲ့သည္။
ယခု ဘဂၤလီမုန္းတုိင္းတုိက္ခက္ေတာ့

သူကပင္`ညာေရးနိမ့္က် မႈ၊ ဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်မႈတုိ႕ေၾကာင့္ပဋိပကၡျဖစ္ရေၾကာင္း´ဆုိလာသည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဤပဋိပကၡသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္
စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွ ရခုိင္တုိ႕ေခါင္းမေထာင္နုိင္ရန္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႕သိမ္းသြင္းကာ ႏုိင္ငံေရးအရ ျမတ္ထုက္ရန္
ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈ တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။
တစ္ဘက္က ဘဂၤလီမ်ားစမ့္၀င္လာမႈကုိလွ်စ္လွ်ဴရႈထားေပမယ့္
၄င္းတုိ႕အား ရုိးမအေရွ႕ဘက္သုိ႕ မေက်ာ္ႏုိင္ေအာင္စည္း အတန္
တန္တားကာထိထိေရာက္ ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျပန္သည္။ဘက္က ရခုိင္ျပည္
သူတုိ႕ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိပိတ္ဆုိ႕ထားျပန္သည္။
ရခုိင္တုိ႕ မွာ တစ္၀မ္း တစ္ခါးလွရန္အတြက္ ေရၾကည္ရာျမတ္ႏုရာ ရွာေဖြ
ခဲ့ၾကရသည္။ ဘဂၤလီတုိ႕မွာမထုိအခြင့္အေရးမ်ိဳးကုိ
မရရွိၾက၍ ဘာသာေရး အစြမ္းေရာက္၀ါဒ၊လူဦးေရတုိး
ပြားမႈလမ္းစဥ္ မ်ားကုိခ်မွတ္ကာ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ေနေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈ
ကုိသာႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရအရာရွိမ်ားသည္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ
အျပင္ပန္းက မ်က္ႏွာသာ မေပးၾကေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႕၏ေငြေရး
ေၾကးေရးအရ အဓိက အားကုိးရသည္မွာ ဘဂၤလီမ်ားသာျဖစ္သည္။
ရခုိင္ေဒသ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္းေတာတုိ႕၌ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တုိင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ နယ္စပ္ကြက္
ကဲေရးမွဴး၊ ခရုိင္မွဴး စသည္စသည္တုိ႕မွာ ဘဂၤလီမ်ားထံမွ ရရွိေသာ
ဆက္ေၾကးမ်ားကုိပုိက္ကာ ျပည္မမွာ သူေဌးလုပ္သြားၾကသူခ်ည္း
ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-ႏုိင္ငံျခားေငြ အလုံးအရင္းလုိအပ္ေနေသာ(န.၀.တ)အ
တြက္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀င္းျမင့္သည္ ဘဂၤလီမ်ားထံမွ ေဒၚလာေငြ
သန္းေပါင္ အမ်ားအျပား ဆက္ေၾကး ေကာက္ခံ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္႕အ
တြက္အတြင္းေရးမွဴး(၃)အဆင့္ကုိခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရသည္ကသက္ေသျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤါလီမ်ား တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသခံဘဂၤ
လီမ်ားက နယ္စပ္တြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ကြက္ကဲေရးမွဴး၊တပ္ရင္း
မွဴး၊ လ၀ကမွဴးမ်ားကုိ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ပုံေပးျခင္းမ်ားတုိ႕
ေၾကာင္႕ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ အ
ရပ္ဘက္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားသာျပဳတ္/ေျပာင္းျပစ္ဒါဏ္မ်ားသာ
ခံၾကရေလ့ရွိၿပီး စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားမွာမူ ဗုိလ္ေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ အ
တုိင္းပင္ရွိသည္။ ဘဂၤလီမ်ားအား တုိင္ရင္းသားအျဖစ္ သက္မွတ္ေပး
ျခင္းမ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း ရခုိင္/မူဆလင္အမည္၊ ကမန္အမည္မ်ားျဖင့္
တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကပ္ ရယူထားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ
အမ်ား အျပားရွိသည္။ ယင္းသုိ႕ ႏုိင္ငံသားအတုျဖင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း
ျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤလီေတြ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕ အစည္းအတြင္းသုိ႕ ဘဂၤါလီ
မ်ား ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္လည္း အဆုိပါ စစ္ဘက္ အရာရိွမ်ား
မွ အကူအညီမ်ား ေပးေလ့ရိွသည္။ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ေဒ
သတြင္ UNHCR ႏွင့္ INGO အဖဲြ႕မ်ားသည္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားကုိ
သာ ဘက္စုံဖဲြ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးႏုိင္ေရးတုိ႕အတြက္ ဘဂၤါလီ၀န္
ထမ္းမ်ားက အဓိကက်ေနသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႕ရာတြင္လည္း
ဘဂၤါလီစကားတတ္ကၽြမ္းရမည္ထိ UN ႏွင့္ INGO အဖဲြ႕မ်ားကသက္
မွတ္လာသည္။ ဘဂၤါလီေက်းရြာ မ်ားတြင္တာ၀န္က်ေသာ ပညာေရး
၀န္ထမ္းတစ္ဦးကုိ UN ႏွင့္ INGOမ်ားကလစဥ္(၃၀၀၀၀ိ)ႏွင့္အထက္
ေထာက္ပံ့သည္။ ဘဂၤါလီမ်ား UN ႏွင္ ့INGO အဖဲြ႕မ်ား အတြင္းသုိ႕
ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ကာ ေမႊေႏွာက္ေနျခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ စစ္
ဘက္ႏွင့္ နယ္ဘက္အရာရွိမ်ားအေနႏွင့္ သိသိႀကီးႏွင့္ေနခဲ့ၾကသည္။
ေဒသခံရခုိင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ တားဆီးေစာင့္ၾကည့္ရန္ အႀကံျပဳ
မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း အေလးဂရုပျပဳခဲ့ၾကေပ။
စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးအတြက္ မည္သည့္အခါမွ်စည္းစားဖူျခင္းမရွိခဲ့ေပ။လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရးက႑တြင္ ေရလမ္းခရီးကုိအဓကအားကုိးရသည္မွန္ေသာ္
လည္း ဒလတြင္ကူတုိ႕ပုိ႔ၿပီး အက်သေဘၤာမ်ားကုိသာ ရခုိင္သုိ႕ပုိ႕
သည္။ လြတ္လပ္ေရးရသည္မွာ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္ေက်ာ္လာ ၿပီျဖစ္
ေသာ္လည္း ရခုိင္တြင္ ကုန္ထုက္စြမ္းအား ျမင့္စက္ရုံအလုပ္ရုံ တစ္
ခုမွ်မရွိ။ ရန္ကုန္စစ္ေတြကားလမ္းကုိ စစ္ဗ်ဴဟာလမ္းအျဖစ္ အ
ေကာင္အထည္ေဖၚ ေပးျခင္းျဖစ္၍ယေန႕ထိဖုန္ထူေနဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၀၉ခုတြင္ ရခုိင္ျပည္ႏွယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွစ္ဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ စစ္ေတြ
ရန္ကုန္ရထားလမ္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းပုိက္လုိင္းသာ ေပါက္သြားခဲ့ၿပီး ရထားလမ္းကေက်ာက္ေတာ္
သုိ႕ မေရာက္ေသးေပ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ စြမ္းအင္က႑ကုိၾကည့္လွ်င္
တစ္ေန႕(၃)နာရီခန္႕မီးလင္းခ်ိန္ကုိ တစ္ယူနစ္(၄၀၀+၅၀၀)ေပး၍ သုံးစဲြေနရသည္။
ပညာေရးက႑ကုိၾကည့္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္ႏွင့္ အေျခခံႏွစ္ခုစလုံး
မွာ စာကူးခ်စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေနကာ လူသားအရင္း
အျမစ္ အညြန္႕တုံးေအာင္ဖန္တီးေနသည္။ေက်းလက္ေဒသေက်ာင္း
မ်ားတြင္ဆရာ/မမ်ားအၿမဲမရွိ။ စာသင္ခန္းႏွင့္ စာသင္ခုံမရွိ။ေက်ာင္း
ေနရြယ္ကေလးမ်ား ကဏန္းဗုံေထာင္၊ လယ္တာဆယ္၊ပုိက္ေလွ
တတ္ ရွိေနသည္။ ရခုိင္လူငယ္မ်ားအတြက္ ရခုိင္မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မဲ့ေနသည္။ သူတုိ႕၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဖားကန္႕၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား
သာျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႕သုိ႕ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္စရာက အရက္ဆုိင္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ သမၼတႀကီးေျပာသလုိ `ပညာေရးနိမ္႕က်မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး
မႈေနာက္က်မႈ ´ဆုိတာေတြဟာ ရခုိင္ ျပည္သူေၾကာင့္လား၊ ရခုိင္
ေတြကအုပ္ခ်ဳပ္ခံပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
အဆက္ဆက္ တာ၀န္မယူခဲ့ၾကဘူး မဟုတ္ပါေလာ။ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း
ဂီရိမုန္တုိင္းထက္ျပင္းထန္သည့္ ဘဂၤါလီမုန္တုိင္းတုိက္ခက္မည့္အ
ေရးကုိ သမၼတႀကီး ႀကိဳသိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ သုိ႕ဆုိလွ်င္
ဤ မုန္တုိင္းသည္ သဘာ၀ေလဖိရပ္၀န္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
မုန္တုိင္းမဟုတ္သည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္လူၽမႈိင္း(ေျမပုံ)
၁၂-၁၂-၁၂      
                               ေမာင္လူမိူင္း (ေျမပံု)  facebook page မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s