ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးေတာ္ အဖဲြ႕မွ တင္ျပရန္ အခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးေတာ္ အဖဲြ႕မွ တင္ျပရန္ အခ်က္မ်ား

၁။ ၿမိဳ႕ေပၚ လွ်စ္စစ္မီး တုိးျမွင့္ရရွိေရး
ေျမပုံၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းကုိ ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ မီး
ေပးခ်ိန္တုိးျမွင့္ေရးေကာ္မတီမွေပးေ၀ျဖန္႕ျဖဴးလွ်က္ရွိရာတြင္ တစ္ေန႕(၃)နာရီ(၁၅)မိနစ္သာေပးေ၀ႏုိင္
ျခင္းရွိေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးသူံးစဲြသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း (၁)ယူနစ္(၄၀၀ိ)ႏွဳန္းျဖင့္ သုံးစဲြေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ ေျမပုံၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မဟာဓါတ္အားလုိင္း
စီမံကိန္းတြင္ တုိက္ရုိက္

ပါ၀င္ျခင္း မရွိေၾကာင္းကုိေတြရွိရ၍ မဟာဓါတ္အားလုိင္းစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္းေပးပါရန္
ႏွင့္ မဟာဓါတ္အားလုိင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ ကာလအတြင္းမွာလည္း
အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားနည္းတူ(၂၄)နာရီ လွ်ပပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ
ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္၍ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပပါသည္။
၂။ ေသာက္သုံးေရ ဖုံလုံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရ။
ေျမပုံၿမိဳသည္ ရပ္ကြက္(၉)ရပ္ကြက္ ၊အိမ္ေျခ( )အိမ္ေထာင္စု၊ လူဦးေရ( )ခန္႕ ရွိၿပီး
ပထ၀ီအေနအထားအရ ေသာက္သုံးေရရွားပါးပါသည္။လက္ရွိၿမိဳ႕ကုိ ေရေပးေ၀လွ်က္ရွိေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးကုိ ( )ခုႏွစ္တြင္ ကုိယ္ထူကုိ္ယထအေကာင္အထည္ေဖၚကာ ၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ေရေပးေ၀ေရးေကာ္မတိတုိ႕ပူေပါင္းကာ ေသာက္သူံးေရျဖန္႕ေ၀ေနေသာ္လည္း ကန္၏ ေရေနဧရိယာနည္းပါေသာေၾကာင့္ လုံေလာက္မႈမရွိပဲ
ႏွစ္စဥေႏြရာသီေရာက္တုိင္ ေသာက္သုံး
ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြေနရပါသည္။သုိျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါကန္ေတာ္ႀကီးအား တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ
ရပ္ကြက္မ်ားအားလုံးသုိ႕ ေသာက္သုံးေရ လုံေလာက္စြာေပးႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပ
ပါသည္။
၃။ ေရလွိဳင္းကာေက်ာက္တန္းတည္ေဆာက္ေရး
ေျပပုံၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရျပင္ႏွင့္ အလြန္နီစပ္ေသာဆိပ္ကမ္းက်ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ အားေလွ်ာ္စြာ
(၁၀၆၈)ခု၊ (၂၀၀၄)ခုႏွစ္ႏွင့္(၂၀၁၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္တုိကခက္ခဲ့ေသာ မုန္တုိင္း အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ဆုိး၀ါး
စြာ ခံခဲ့ရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တုိင္း ဒီေရလိွဳင္းမ်ားကုိတားဆီးႏုိင္သည့္ ကုန္းျမင့္စေသာ အကာအကြယ္မရွိေသာေၾကာင့္ သဘာသေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တုိင္း အသက္၊
အုိးအိမ္၊ပစၥည္း
ဥစၥာ မ်ားစြာ ဆုံးရွႈံးရၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာမည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏုိင္၇န္အတြက္ ေျမပုံၿမိဳ ကႏၷားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္အား ေရလွိဳင္ကာ
ေက်ာက္တန္းအျဖစ္ တည္ေဆာင္ေပးပါရန္ တင္ျပပါသည္။
၄။ ေျမပုံ ကပုိင္လမ္း/တံတားတည္ေဆာက္ေပးေရး
ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္+စစ္ေတြကားလမ္း ဧရိယာအတြင္း( )မုိင္ခန္႕က်ေရာက္ေနပါ
ေသာ္လည္း ေျမပုံၿမိဳ႕မွာမူ ရန္ကုန္+စစ္ေတြလမ္းႏွင့္ ( )မုိင္ခန္႕အကြာတြင္ တည္ရွိေနရာ အျခားၿမိဳ႕
နယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ေရလမ္းတစ္ခုကုိသာ အားကုိးေနရပါသည္။ ေျမပုံ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာ(ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာ)မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္လည္းမ်ားစြာ
အခက္အခဲရွိပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ေျမပုံၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခား ရန္ကုန္၊မႏၱေလး စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ အမ္း၊မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦးစေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြ္းရွိၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္
ကူးလူးဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္
ေျပ၍ အစစ အရာရာ ဖဲြ႕ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေျမပုံ+ကပုိင္လမ္းႏွင့္ ျမစ္ကူး
တံတားအားႏုိင္ငံေတာ္အထူးစီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္အျမန္ဆုံးခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ တင္ျပပါသည္။

 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ္ အခ်က္မ်ားသည္ မာၾကာမီရက္မ်ားအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႕ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္
ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႕ လာေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ေျမပုံၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိလာပါက
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s