ေျမပုံၿမိဳ႕၊ဘဂၤါဘီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ RCC အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း တင္ေဆာင္မႈအား ေဒသခံမ်ားကန္႕ကြက္၊ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပး။

ေျမပုံၿမိဳ႕၊ဘဂၤါဘီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ RCC အေဆာက္အဦးမ်ား
ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း တင္ေဆာင္မႈအား
ေဒသခံမ်ားကန္႕ကြက္၊ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပး။
————————————–
 ေျမပုံ၊ႏုိ၀င္ဘာ(၃၀)ရက္။
ေျမပုံၿမိဳ႕ ဘဂၤါလီကုလားဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ အိမ္သာႏွင့္
ေသာက္သုံးေရ မ်ား အကူအညီေပးေနသည့္ INGO အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ
Relief International မွ RCC ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္

ဟုဆုိကာ(၂၉-၁၁-၂၀၁၃)ေန႕တြင္ ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာျဖင့္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္
သံေခ်ာင္း အေျမာက္ အမ်ားတင္ေဆာင္လာခဲ့ရာ အဆုိပါပစၥည္းမ်ားအား
ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႕တင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႕ကြက္ၾကသည့္ ေဒသခံလူထုႏွင့္
အာဏာပုိင္တုိ႕အၾကား ရုန္းရင္းဆန္ခက္ျဖစ္ပြား မည့္ အေျခအေနမ်ား
(၃၀-၁၁-၂၀၁၃)ေန႕ နံနက္(၈)နာရီခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႕ေဒသခံ
လူထုႏွင့္ အာဏာပုိင္တုိ႕အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမည့္ အေျခအေနရွိေနျခင္း
ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းတုိက္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေရာက္ကာ
ႏွစ္ဘက္၏သေဘာထားမ်ားကုိ ေမးျမန္း၍ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ (၁) အကူညီေပးေနေသာ (INGO)သည္ ယခင္က
အိမ္သားမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးရာတြင္ ကုလားမ်ားအား RCC အိမ္သားမ်ားေဆာက္
လုပ္ေပးကာ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားအား သာမန္အိမ္သာမ်ားသာေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့၍
ညီမွ်မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ယခုေဆာက္လုပ္မည့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကုိ RCC
ေဆာက္လုပ္ျခင္းျပဳ ႏုိင္၍ ဘိလပ္ေျမအ္မ္းမ်ားကုိသာ တင္ေဆာင္ရန္၊ သံေခ်ာင္းမ်ား
ကုိ တင္ေဆာင္ျခင္းမျပရန္။
(၂)ဘိလပ္ေျမမ်ားကုိ ေဆာက္အုပ္မည့္အေဆာက္အဦး အေနအထားအရ
ထုက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ထားရွိရန္၊ (၃)အေဆာက္အဦးမ်ား
ေဆာက္လုပ္သည့္ အခါဒုကၡသည္စခန္း ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယာယီ အေဆာက္အဦးျဖစ္
ျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ ဌာနဆုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံလူထုကုိယ္စား
လွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ႕ထားရွိကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညွိႏႈိင္း ေပးခဲ့ၾက
ေၾကာင္းသိရသည္။
ေျမပုံၿမိဳ႕တြင္ အကူအညီေပးေနေသာ Relief International အဖဲြ႕သည္
အကူအညီ ေပးရာတြင္ဘဂၤါလီကုလားမ်ားအတြက္သာ အဓိကထား အကူအညီမ်ား
ေပးလွ်က္ရွိၿပီး အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္
ရြက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း ၊
ေဒသခံလူထုတုိ႕၏ သေဘာထားကုိ လွ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း တုိ႕ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူထုႏွင့္
မၾကာခဏပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ပုိ၍ ထူးျခားသည္မွာ ယင္းအဖဲြ႕၏ ေျမပုံ
တာ၀န္ခံမွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွရခုိင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း
ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊ ေျမပုံတုိ႕မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
“အသားထဲမွ ေလာက္ေကာင္´´မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲသုိ႕ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနရ
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s