ညီမင္းခိုင္ – လက္ခံမလား

           

     

            ရခိုင္လူငယ္တိ ထဲ မွာ သီခ်င္းေရး သီခ်င္းဆို ေကာင္းေယ ကိုညီမင္းခိုင္   ဆိုေက လူငယ္ေခ်တိုင္း

သိပါေယ… ကိုညီမင္းခိုင္ ဗမာပိုင္ ဆိုထားေယ  လက္ခံမလား စီးရီး ပါ… ႏြယ္နီ သီခ်င္းကေတာ့ အဂုထိ ပရိတ္သတ္ ရင္ထဲ မွာဟိနိန္ပါသိန္႕ေယ…. လိုခ်င္ေက ေအာက္ မွာ ေဒါင္းေလာ့ ယူလုိ႕ရပါေယ …။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s